Innledning

Døds World Tour, herunder konkurransene i Døds World Tour og VM i Døds er underlagt og arrangeres i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser til Det internasjonale Dødseforbundet (IDF).

Deltaker forplikter seg til deltakervilkårene nedenfor ved påmelding til Døds World Tour og VM i Døds.

Følgende regler og policy gjelder for Døds World Tour, herunder konkurransene i Døds World Tour og VM i Døds:

4.1 Generelt

Alle personer over 18 år samt personer over 13 år med fullmakt fra foresatt kan delta i Døds World Tour, herunder konkurransene i Døds World Tour og VM i Døds. Alle deltakere plikter å akseptere og signere «Deltagererklæring» i forkant av alle konkurranser for å delta.

Påmeldingen er bindende, og det er ingen refusjon av eventuell startkontingent ved sykdom, skade etc.

Transport, overnattingskostnader og lignende vil ikke bli refundert ved sykdom, skade eller ved avlysning av arrangementet.

Ved avlysning av et arrangement før første arrangementsdag kan IDF/arrangøren beholde 50 % av eventuell startkontingent til dekning av utgifter.

Ved avlysning av et arrangement under arrangementet på grunn av plutselig oppståtte vær-/ klimatiske forhold eller uforutsigbare forhold, beholder IDF/arrangøren hele startkontingenten.

4.2 Bruk av bilder, film mv

IDF kan benytte bilder og film av utøvere tatt under konkurransene for publisering i IDFs eller teknisk arrangørs trykte materiell, på nettsider, på sosiale medier (herunder YouTube), TV-produksjoner, i nyhetsbrev mv.

IDF har ansvar for at bildene og informasjonen som publiseres er i tråd med de til enhver tid gjeldende personvernregler.

Utøverne plikter å gjøre seg tilgjengelig for intervju før og etter konkurransen dersom IDF eller den tekniske arrangøren ønsker dette.

Deltaker samtykker til, ved påmelding og deltakelse, at dennes navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister som gjøres tilgjengelig på nettet. Persondata og resultater vil bli lagret i IDFs database, i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

4.3 Fair play, forbud mot bruk av doping/rusmidler mv

Utøverne skal etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd).

Utøverne i Døds World Tour skal ta aktivt avstand fra bruk av dopingmidler, og skal aldri fremstå i beruset tilstand eller være påvirket av rusmidler i forbindelse med konkurranse.

 

  • 5 Sanksjoner ved brudd på deltaker- og konkurransereglementet 

Brudd på ovennevnte bestemmelser kan sanksjoneres av IDF på følgende måte:

  • Irettesettelse
  • Utelukkelse i en angitt periode
  • Eksklusjon i en periode på maksimalt ett år
  • Tap av poeng/plassering/premiepenger

IDF kan ikke ilegge sanksjoner uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.